خانواده ای با ۹ شهید ،هیاهو ،خانواده گلزاری، جزیره هرمز، هرمز،مادر ایران؛حاجیه صفیه گلزاری Archives - صفیر گیلان
“مادر ایران “حاجیه صفیه گلزاری در یک خانه ساده و به دور از هیاهو ها زندگی می‌کند  23 تیر 1400
خانواده ۹ شهید گلزاری در جزیره هرمز

“مادر ایران “حاجیه صفیه گلزاری در یک خانه ساده و به دور از هیاهو ها زندگی می‌کند 

سرکار خانم گلزاری همسر، خواهر و دختر شهیدان گلزاری با تقدیم ۹ شهید لقب “مادر ایران” را دارد.