خبرنگار،محدثه فردی ،خبرنگار گیلانی،قسم به قلم، ردیف حقوقی دولتی،فعال رسانه ای،غفلت، اصحاب رسانه ، جرم Archives - صفیر گیلان
غفلت از اصحاب رسانه در انتصابات به جرم نداشتن«ردیف حقوقی دولتی» 15 فروردین 1401
محدثه فردی ، فعال رسانه ای

غفلت از اصحاب رسانه در انتصابات به جرم نداشتن«ردیف حقوقی دولتی»

صفیر گیلان؛آری! اینان هم تخصص دارند هم سابقه و تنها نداشته‌یشان «ردیف حقوق دولتی» است که منجر شده تا آنان محکوم شوند به نادیده گرفته شدن و توانایی و مهارتشان به جرم نداشتن ردیف حقوقی وعدم توجه متولیان رسانه به مهارت‌ها و توانایی‌شان باعث شده تا سال‌های سال بدون امنیت شغلی و حقوق مکفی قلم بزنند و نادیده گرفته شوند.