دادستان عمومی و انقلابی شهرستان فومن،فومن،صفیرگیلان، درختان،خیابان،چناران فومن،تونل سبز فومن Archives - صفیر گیلان
درختان چنار تونل سبز فومن قطع می شوند 19 بهمن 1401
به دستور دادستان عمومی و انقلابی شهرستان فومن،

درختان چنار تونل سبز فومن قطع می شوند

به دستور دادستان عمومی و انقلابی فومن درختان خطر آفرین خیابان ورودی فومن قطع می شوند.