دانشگاه علوم پزشکی گیلان،بیمارستان امیرالمومنین(ع) رشت،دکتر سالاری،کرونا Archives - صفیر گیلان
بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امیرالمومنین(ع) رشت 08 شهریور 1400
جهت نظارت میدانی بر نحوه ارایه کمی و کیفی خدمات درمانی صورت گرفت؛

بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امیرالمومنین(ع) رشت

صفیر گیلان،رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت نظارت میدانی و مستقیم بر نحوه ارائه کمی و کیفی خدمات درمانی به صورت سرزده از مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین(ع)رشت بازدید کرد.