دانشگاه علوم پزشکی گیلان،کلینیک ویژه تخصصی،شهدای سلامت رشت،حیدر علی بالو Archives - صفیر گیلان
بازدید سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پروژه کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی شهدای سلامت رشت 10 اردیبهشت 1401
در راستای ارائه خدمات درمانی،

بازدید سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پروژه کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی شهدای سلامت رشت

صفیر گیلان؛سرپرست معاونت درمان دانشگاه پیرو برگزاری جلسات کمیته راهبردی کلینیک های ویژه، از پروژه کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی شهدای سلامت رشت بازدید بعمل آورد.