دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پرستاری، مامایی،مادر،دانشکده پرستاری، مامایی Archives - صفیر گیلان
بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان 02 خرداد 1401

بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان بازدید به عمل آورد.