دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان رودبار Archives - صفیر گیلان
بازدید مشترک معاونان بهداشتی و درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان رودبار 19 اردیبهشت 1403
به منظور افتتاح بخش جدید دیالیز،

بازدید مشترک معاونان بهداشتی و درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان رودبار

معاونان بهداشتی و درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان به طور مشترک از بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان رودبار بازدید بعمل آوردند.