داوطلبان- Archives - صفیر گیلان
داوطلبان برای دریافت صلاحیت به زور، تزویر و تهدید متوسل نشوند 22 فروردین 1400
آب پاکی که بهروزی فر بر روی رد صلاحیت شدگان ریخت

داوطلبان برای دریافت صلاحیت به زور، تزویر و تهدید متوسل نشوند

رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای شهرها و روستاهای گیلان، معیار احراز صلاحیت شوراها را مر قانون و شرع دانست و گفت: داوطلبان برای گرفتن صلاحیت به زور، تزویر و تهدید متوسل نشوند.