درد،دارو،درمان،مهتاب ره،آه میکشم،سرطان ،خبرنگار،مهتابه ره،رسانه،دولت انقلابلی،هزینه های سنگین درمان، مهتاب ره،آه میکشم،سرطان ،خبرنگار،مهتابه ره،رسانه،دولت انقلابلی،هزینه های سنگین Archives - صفیر گیلان
آه میکشم از هزینه های سنگین درمان ، درد و  و دارو /نمیدانید بد دردی است سرطان 31 اردیبهشت 1401
به نام قلم ‌ و هر آنچه می نویسد.

آه میکشم از هزینه های سنگین درمان ، درد و و دارو /نمیدانید بد دردی است سرطان

صفیر گیلان، اما خوشحالم برای مردمی قلم زدم که مرا مورد مهر محبت خود قرار می‌دهند.