دولت مردمی سیزدهم ، خوزستان،نسیم،مسکن، بنیاد مسکن، Archives - صفیر گیلان
 دولت حمایت میکند، بنیاد مسکن در خوزستان مسکن میسازد 22 مرداد 1401
نسیم خوش خدمت در پهن دشت جغرافیای حماسه و دلیری؛

 دولت حمایت میکند، بنیاد مسکن در خوزستان مسکن میسازد

صفیر گیلان،ایران آباد، توسعه یافته و شاداب به همت فرزندانش نیازمند است و اگر چه زوزه کفتار وگرگ استکبار و استعمار به گوشمان میرسد اما میدانند و بدانند اینجا نامش ایران است و این کشتی کشتیبان خردمندی دارد که هیچ طوفانی یارای شکستنش ندارد.