دکتررضویان ، شورا شهر رشت،راهنمای گردشگر Archives - صفیر گیلان
رشت از مراکز راهنمای گردشگر بی بهره است 12 دی 1402
دکتررضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورا شهر رشت:

رشت از مراکز راهنمای گردشگر بی بهره است

رشت از مراکز راهنمای گردشگر بی بهره است و در این باره طرح استقرار ایستگاه های راهنمای گردشگری به شورا ارائه شده است.