دکتر ابراهیمی، مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان،ویزیت،پزشکان متخصص Archives - صفیر گیلان
اجرای طرح ویزیت تخصصی در مراکز درمانی تامین اجتماعی دور ازمرکز استان 04 بهمن 1401
مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان،

اجرای طرح ویزیت تخصصی در مراکز درمانی تامین اجتماعی دور ازمرکز استان

دکتر ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان گفت:به منظور برخورداری بیمه شدگان تامین اجتماعی ساکن در شهرهای دور از مرکز و مناطق محروم از خدمات درمانی تخصصی، پزشکان متخصص به این شهرها اعزام می گردند.