دکتر انوش برزیگر،نسخه الکترونیک،سازمان نظام پزشکی، تامین اجتماعی استان گیلان Archives - صفیر گیلان
تذکر سازمان نظام پزشکی رشت به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان 14 مرداد 1401
در پی عدم اجرای تعهدات؛

تذکر سازمان نظام پزشکی رشت به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان

همان طور که در وصول حق بیمه ها مصمم هستید و در صورت تاخیر پرداخت حق بیمه، (حتی یک روز )بیمه گذار را مشمول جریمه می کنید در بخش درمان نیز نسبت به اجرای تعهدات خود نسبت به جامعه پزشکی اهتمام ورزیده و مطالبات جامعه پزشکی را طبق تعهد تسویه نمایید.