دکتر حسین ابراهیمی ،تامین درمان،املاک ، احداث، مرکز درمانی تامین اجتماعی ، شهرستان شفت Archives - صفیر گیلان
بازدید از املاک تعرفه شده جهت احداث مرکز درمانی تامین اجتماعی در شهرستان شفت 17 دی 1402
با حضور مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان و کارشناس فنی مهندسی سازمان تامین اجتماعی:

بازدید از املاک تعرفه شده جهت احداث مرکز درمانی تامین اجتماعی در شهرستان شفت

دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان به اتفاق مهندس سلامی کارشناس فنی مهندسی سازمان تامین اجتماعی به منظور بررسی شرایط املاک تعرفه شده جهت احداث مرکز درمانی در شهرستان شفت ضمن دیدار با فرماندار و مسئولین این شهرستان، از املاک مورد نظر بازدید نمودند