دکتر محمدتقی آشوبی، رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت، مرکز پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، Archives - صفیر گیلان
حفظ حقوق ذینفعان در مرکز پورسینا با بهره‌گیری از توان مالی و مدیریت شرکت تبسم 25 دی 1401
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان مطرح کرد:

حفظ حقوق ذینفعان در مرکز پورسینا با بهره‌گیری از توان مالی و مدیریت شرکت تبسم

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر ضرورت حفظ حقوق ذینفعان در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا با بهره‌گیری از توان مالی و مدیریت شرکت تبسم تأکید کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان در موضوع بهره گیری از توان مالی و مدیریتی شرکت تبسم، حقوق ذینفعان درون و برون‌سازمانی را در نظر می‌گیرد و بعد از آن اقدام خواهد کرد.