دیوان محاسبات ، نقدینگی،شرکت های برق منطقه ای گیلان،سرپرست دیوان محاسبات گیلان،برق گیلان Archives - صفیر گیلان
بازدید سرپرست دیوان محاسبات گیلان از پروژه های در دست احداث برق گیلان 18 اسفند 1400
در راستای اختصاص نقدینگی ،

بازدید سرپرست دیوان محاسبات گیلان از پروژه های در دست احداث برق گیلان

صفیر گیلان؛امید نبی زاده سرپرست دیوان محاسبات گیلان از پروژه های در دست احداث شرکت برق منطقه ای گیلان بازدید نمود.