رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فومن- متصرفان- زمین‌های تصرف شده -داوودی-زمین‌های ملی-فومن-جنگل- Archives - صفیر گیلان
رفع تصرف ۶۴۷ هکتار از زمین‌های ملی جنگلی در فومن 25 اسفند 1399
داوودی خبر داد

رفع تصرف ۶۴۷ هکتار از زمین‌های ملی جنگلی در فومن

اراضی تصرف شده جنگلی در فومن از متصرفان پس گرفته شد.