راهزنان-فضای مجـازی-کودکان و نوجوانان- انجمن بانوان خبرنگار و روزنامه نگار گیلان Archives - صفیر گیلان
راهزنان فضای مجـازی در کمین کودکان و نوجوانان 29 آبان 1399

راهزنان فضای مجـازی در کمین کودکان و نوجوانان

گیلان مسئول آموزش سواد فضای مجازی سپاه قدس گیلان بر لزوم نظارت ویژه والدین بر عملکرد کودکان در فضای مجازی تاکید کرد و افزود: والدین از رهاشدگی فرزندان در فضای مجازی جدا جلوگیری کنند.