راه ابریشم، نمایندگان شرق گیلان،نماینده مجلس،رسول فرخی، چالش،بازگشایی راه ابریشم، Archives - صفیر گیلان
تصمیم گیری در مورد بازگشایی راه ابریشم، جاده سیاهکل دیلمان به قزوین مسیری برای برون رفت از چالش ها 29 شهریور 1400
با همت نمایندگان شرق گیلان و قزوین صورت میگیرد .

تصمیم گیری در مورد بازگشایی راه ابریشم، جاده سیاهکل دیلمان به قزوین مسیری برای برون رفت از چالش ها

صفیر گیلان؛فرخی با تاکید بر اینکه در این نشست استانداران و روسای تامین هر دو استان به همراه مدیران راه شهرسازی است تصریح کرد. این اقدام میتواند برای توسعه و رونق اقتصادی هر دو استان از اهمیت بسیار بسزایی برخوردار باشد و نه تنها راه برون رفت از بم بست و برقراری راه اقتصادی و تجاری بین دو استان گیلان و قزوین بوده بلکه میتواند راه بین الملی برای توریست و گردشگران باشد.