رشت،اسامی، شورای شهر رشت،ترکیب جنسیتی ،اعضای جدید شورای شهر رشت،انتخابات شورا،شمارش الکترونیکی آرا Archives - صفیر گیلان
اسامی اعضای جدید شورای شهر رشت اعلام شد/ ترکیب جنسیتی نابرابر در آغاز راه 29 خرداد 1400
بعد از شمارش آرا؛

اسامی اعضای جدید شورای شهر رشت اعلام شد/ ترکیب جنسیتی نابرابر در آغاز راه

اسامی اعضای جدید شورای شهر رشت بعد از شمارش آرای الکترونیکی اعلام شد.