رفیعی پور چیرانی،معلم،روز معلم،سیاسی Archives - صفیر گیلان
«معلم» ریل گذار همه حرکت های سیاسی و اجتماعی جامعه 12 اردیبهشت 1400
یادداشت/عبدالرضا رفیعی پور چیرانی

«معلم» ریل گذار همه حرکت های سیاسی و اجتماعی جامعه

رفیعی پور چیرانی نوشت،معلم گنجینه ایی از خرد، محبت ، دانایی و نورانیت است. معلم ریل گذار همه حرکت های سیاسی و اجتماعی جامعه است،