رقابت، انتخابات اتاق اصناف، اصناف شهرستان فومن،انتخابات انتخابات اتاق اصناف Archives - صفیر گیلان
رقابت نفس گیر در انتخابات اتاق اصناف شهرستان فومن 20 شهریور 1401
افراد جدید ورود کردند

رقابت نفس گیر در انتخابات اتاق اصناف شهرستان فومن

شنیده ها حاکیست افرادی که اسامی آنها در لیست ذیل می باشد در رقابتی حساس خود را آماده انتخابات ۲۸ شهریور ماه میکنند.