رودخانه مرزی ارس-فاطمه بهبودی- رئیس جمهور -رودخانه ارس-صفیر گیلان Archives - صفیر گیلان
هیدروپلتیک رودخانه مرزی ارس 02 دی 1399

هیدروپلتیک رودخانه مرزی ارس

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس “حافظ”