رییس مرکز فن آوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان بیمه سلامت ایران،بیمه سلامت،ارائه خدمات، نسخه نویسی الکترونیکی، ارتقاء Archives - صفیر گیلان
وقفه در ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی به دلیل ارتقاء سامانه است 29 فروردین 1403
رییس مرکز فن آوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان بیمه سلامت ایران:

وقفه در ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی به دلیل ارتقاء سامانه است

صفیر گیلان، رییس مرکز فن آوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ارتقاء سامانه نسخه نویسی الکترونیکی منجر به پاسخگویی سریعتر فرآیندها می شود