زمینه های پیش اعتیادی،صفیر گیلان، معتادان، افراد سالم غیر معتاد Archives - صفیر گیلان
مقایسه زمینه های پیش اعتیادی در معتادان و افراد سالم غیر معتاد شهر رشت 23 دی 1400
کارشناس شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدراستان گیلان

مقایسه زمینه های پیش اعتیادی در معتادان و افراد سالم غیر معتاد شهر رشت

صفیر گیلان/سینا صمیم صحت جو؛ کارشناس شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدراستان گیلان هدف از این پژوهش مقایسه زمینه های پیش اعتیادی در معتادان و افراد سالم غیر معتاد شهر رشت می باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیه های آن علی- مقایسه ای (پس رویدادی) می باشد. متغیرهای مورد بررسی در این […]