سازمان تامین اجتماعی، بدهی، کارفرمایان Archives - صفیر گیلان
تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون صرفاً برای یکبار و تا پایان اسفندماه سالجاری امکانپذیر گردید 20 شهریور 1401
بر اساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی

تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون صرفاً برای یکبار و تا پایان اسفندماه سالجاری امکانپذیر گردید

همسو با سیاست های حمایت از واحدهای تولیدی ، با صدور بخشنامه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی شرایط ویژه ای در دوره زمانی محدود برای تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون فراهم گردید .