سازمان تامین اجتماعی ،مدیرکل تامین اجتماعی گیلان،طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی،عدالت اجتماعی،بیمه خانواده ایرانی Archives - صفیر گیلان
طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی سازمان تامین اجتماعی در راستای تحقق عدالت اجتماعی اجرا می گردد 26 آبان 1400
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان :

طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی سازمان تامین اجتماعی در راستای تحقق عدالت اجتماعی اجرا می گردد

توسعه و گسترش پوشش بیمه ای به یکایک افراد جامعه بعنوان ماموریت اصلی سازمان تامین اجتماعی و حقی همگانی مطابق قانون اساسی از اهداف اجرای طرح بیمه خانواده ایرانی است .