سازمان یونسکو، رشت،شهرهای خلاق ایران،معاون ارتباطات و مشارکتهای کمیسیون ملی یونسکو،شهردار رشت، Archives - صفیر گیلان
استفاده از ظرفیتهای سازمان یونسکو به نفع رشت و دیگر شهرهای خلاق ایران 21 آذر 1400
معاون ارتباطات و مشارکتهای کمیسیون ملی یونسکو در فستیوال خوراک رشت :

استفاده از ظرفیتهای سازمان یونسکو به نفع رشت و دیگر شهرهای خلاق ایران

صفیر گیلان؛معاون ارتباطات و مشارکتهای کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه از ظرفیتهای سازمان یونسکو به نفع شهر رشت و دیگر شهرهای خلاق ایران استفاده می‌شود، گفت: مدیران شهری باید موضوع شهر خلاق را به همه شهروندان خود آموزش دهند.