سرتیپ خلبان احمد کشوری- هوانیروز قهرمان-شهادت ققنوس آسمان ایران-کردستان- سینه -شهید کشوری Archives - صفیر گیلان
بگذارید مرا اعدام کنند، اما کردستان بماند/وقتی که اسلام در خطر است، من این سینه را نمی خواهم 07 بهمن 1399

بگذارید مرا اعدام کنند، اما کردستان بماند/وقتی که اسلام در خطر است، من این سینه را نمی خواهم

به گزارش صفیر گیلان ریال۱۵ آذرسال ۵۹ روز شهادت مردی است در کوه‌های ایلام. روزهای شگفتی بود. می‌بایستی همچون آرش جانت را بر سر عشق به وطن در کمان می‌کردی و به پرواز تیری، حق می‌ستاندی.