سرمایه گذار-سرمایه گذاری - واحدهای صنعتی درشهرستان شفت- واحدهای صنعتی -شهرستان شفت- Archives - صفیر گیلان
سرمایه گذاری هزار ونهصد میلیارد تومانی واحدهای صنعتی درشهرستان شفت 06 دی 1399

سرمایه گذاری هزار ونهصد میلیارد تومانی واحدهای صنعتی درشهرستان شفت

رسام از سرمایه گذاری هزار ونهصد میلیارد تومانی واحدهای صنعتی درشهرستان شفت بر داد و گفت:این شرکت ها با اشتغال مجوز تا ۵۰۹ ادامه فعالیت خواهند داد.