سرپرست سرمایه انسانی شهرداری رشت Archives - صفیر گیلان
تعیین تکلیف وضعیت ۴۰۰ نیروی قراردادی شهرداری رشت 23 شهریور 1399

تعیین تکلیف وضعیت ۴۰۰ نیروی قراردادی شهرداری رشت

سرپرست سرمایه انسانی شهرداری رشت از تعیین تکلیف وضعیت قرارداد ۴۰۰ نیروی قراردادی شهرداری رشت خبر داد.