سلیمانی ضیابری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان امام رضا (ع) ،شهرستان شفت، منصوب Archives - صفیر گیلان
سرپرست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان شفت منصوب شد 16 اسفند 1402
طب حکمی از سوی دکتر آشوبی،

سرپرست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان شفت منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان شفت منصوب