سید امیر حسین علوی شهردار رشت،شهردار رشت،حل معضل سراوان ، سراوان،زباله ،صفیر گیلان Archives - صفیر گیلان
همه ارگانها به کمک شهرداری رشت برای حل معضل سراوان بیایند/از مردم سراوان برای تحمل رنج زباله عذر خواهی میکنم 08 اردیبهشت 1401
وقتی شهردار رشت در ساعات اولیه صبح جلسه گذاشت،

همه ارگانها به کمک شهرداری رشت برای حل معضل سراوان بیایند/از مردم سراوان برای تحمل رنج زباله عذر خواهی میکنم

صفیر گیلان؛سید امیر حسین علوی اذعان داشت: امید است تا همه ارگانهای ذیربط با ارائه راهکارهای مطلوب به کمک شهرداری رشت آیند تا معضل چندین ساله سراوان مرتفع گردد.