سید شمس شفیعی ،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ،شورای اسلامی شهر رشت ، روز حسابدار Archives - صفیر گیلان
موفقیت اجرای برنامه های خوب در شهرداری رشت ،گره خورده در فعالیت خوب سیستم مالی 16 آذر 1402
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت در نشست روز حسابدار:

موفقیت اجرای برنامه های خوب در شهرداری رشت ،گره خورده در فعالیت خوب سیستم مالی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت گفت: کارشناسان بخش های درآمد و هزینه شهرداری بازوان نخست شورای اسلامی شهر و شهردار در به موفقیت رسیدن اهداف بلند شهری هستند