سید محسن حسینی-ذخیره آب-مخزن-دیرعامل شرکت آبفای گیلان-آب- Archives - صفیر گیلان
تخصیص ۶۶ میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی به طرحهای آبرسانی روستایی رضوانشهر 23 اسفند 1399
مدیرعامل شرکت آبفای گیلان در جلسه فرمانداری رضوانشهر خبر داد:

تخصیص ۶۶ میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی به طرحهای آبرسانی روستایی رضوانشهر

مدیرعامل شرکت آبفای گیلان در جلسه فرمانداری رضوانشهر گفت: تخصیص ۶۶ میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی به طرحهای آبرسانی روستایی رضوانشهر