سید محمد احمدی ،شهردار رشت،دستفروشان،ساماندهی دستفروشان، Archives - صفیر گیلان
نباید شهرداری به تنهایی بار ساماندهی دستفروشان را به دوش بکشد 19 تیر 1400
شهردار رشت در نشست با جمعی از پرسنل پیشگیری و رفع تخلفات شهری:

نباید شهرداری به تنهایی بار ساماندهی دستفروشان را به دوش بکشد

شهردار رشت در نشست با جمعی از پرسنل پیشگیری و رفع تخلفات شهری به پرهیز از نگاه تبعیض آمیز و ضرورت احترام به شهروندان در حین انجام وظیفه تاکید کرد.