شرکت توزیع برق گیلان-کرونا - برق-محمد اسماعیل هنرمند- Archives - صفیر گیلان
تامین برق پایدار و مستمر برای مراکز درمانی در کرونا ، از مهمترین اهدا صنعت برق گیلان 22 آذر 1399

تامین برق پایدار و مستمر برای مراکز درمانی در کرونا ، از مهمترین اهدا صنعت برق گیلان

هنرمند یکی از مهمترین اهداف صنعت برق تامین برق پایدار و مستمر برای تمام مشترکین به خصوص مراکز حساس درمانی است.