شرکت مخابرات ایران ، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران،مجید سلطانی،واکسیناسیون ، Archives - صفیر گیلان
قدردانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از فرماندهی پایگاه بسیج شهید منتظری در طرح واکسیناسیون کارکنان 24 شهریور 1400
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ؛

قدردانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از فرماندهی پایگاه بسیج شهید منتظری در طرح واکسیناسیون کارکنان

صفیر گیلان” همکار گرامی جناب آقای فرنود فرحناک ”
مساعی و تلاش های ارزنده جنابعالی در جهت تحقق اهداف و برنامه های شرکت مخابرات ایران و انجام مسئولیت های اجتماعی این شرکت قابل تقدیر است .