شعب تامین اجتماعی گیلان ،اهداء خون،علی حسین نژاد ،مدیرکل تامین اجتماعی Archives - صفیر گیلان
کارکنان اداره کل و شعب تامین اجتماعی گیلان خون اهداء نمودند 19 تیر 1400
در آغازین روز از هفته تامین اجتماعی و در اقدامی انساندوستانه

کارکنان اداره کل و شعب تامین اجتماعی گیلان خون اهداء نمودند

همزمان با آغازین روز از هفته تامین اجتماعی و در اقدامی نوعدوستانه ، حسب هماهنگی بعمل آمده با سازمان انتقال خون استان ، کارکنان تامین اجتماعی گیلان نسبت به اهداء خون اقدام نمودند