شهرداران،عزل و نصب،شورای شهرها،مدیرعامل منطقه آزاد انزلی ،نشست با شورا و شهردار انزلی Archives - صفیر گیلان
تغییر مداوم و عزل و نصب های شهرداران آفات شورای شهرها 13 شهریور 1401
 مدیرعامل منطقه آزاد انزلی درنشست با شورا و شهردار انزلی بیان کرد:

تغییر مداوم و عزل و نصب های شهرداران آفات شورای شهرها

به دنبال راهکارهای قانونی برای توسعه همکاری‌ها و حمایت از مدیریت شهری انزلی هستیم