شهردار رشت،زباله، سراوان، تولید زباله،امیر حسن علوی Archives - صفیر گیلان
توقف پروژه بهسازی سراوان/مشارکت و فرهنگ سازی همگانی، تولید زباله کمتر در گیلان 23 مهر 1401
شهردار رشت در بازدید مدیرکل سازمان بازرسی گیلان و فرماندار از سراوان گفت: ؛

توقف پروژه بهسازی سراوان/مشارکت و فرهنگ سازی همگانی، تولید زباله کمتر در گیلان

مشارکت و فرهنگ سازی همگانی، تولید زباله کمتر در گیلان