شهردار رشت، پروژه‌های اولویت‌دار شهر رشت Archives - صفیر گیلان
تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار شهر – تدوین مدلی مشخص جهت اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری 23 آبان 1401
شهردار رشت در جلسه شورای معاونین عنوان کرد :

تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار شهر – تدوین مدلی مشخص جهت اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری

سید امیر حسین علوی شهردار رشت در جلسه شورای معاونین وضعیت اجرای پروژه های اولویت‌دار را بررسی کرد.