شهید - اسالم تالش- شهید فرمان پور یعقوب-شهید تازه تفحص شده- Archives - صفیر گیلان
پدر شهید تازه تفحص شده «شهید فرمان پور یعقوب» آسمانی شد 23 آذر 1399

پدر شهید تازه تفحص شده «شهید فرمان پور یعقوب» آسمانی شد

«حسن پوریعقوب» پدر شهید تازه تفحص شده تالشی، «فرمان پوریعقوب» بر اثر ایست قلبی آسمانی شد.