شکایات، سامانه ارتباط، ارباب رجوع ،سازمان تامین اجتماعی،تامین اجتماعی Archives - صفیر گیلان
روش های ثبت شکایات و پیشنهادهای مردمی در سامانه ارتباط با ارباب رجوع سازمان تامین اجتماعی 22 خرداد 1400
اطلاعیه

روش های ثبت شکایات و پیشنهادهای مردمی در سامانه ارتباط با ارباب رجوع سازمان تامین اجتماعی

بیمه شدگان و مراجعین به تامین اجتماعی در صورت نیاز به طرح شکایات و ارائه پیشنهاد میتوانند از مسیرهای پیش بینی شده برای دسترسی به سامانه ارتباط با ارباب رجوع این سازمان استفاده نمایند .