عیسی جمال نیکویی،شرکت گاز استان گیلان، شبکه گاز در استان گیلان Archives - صفیر گیلان
اجرای بالغ بر ۵۰ کیلومتر شبکه گاز در استان گیلان 29 تیر 1401
در سه ماهه نخست سال جاری صورت پذیرفت:

اجرای بالغ بر ۵۰ کیلومتر شبکه گاز در استان گیلان

طی سه ماهه نخست سال جاری ۵۰ کیلومتر شبکه گاز در استان گیلان اجرا شده است.