فرماندار ماسال، ۱۳ آبان ، استکبارستیزی،فرماندار ماسال Archives - صفیر گیلان
۱۳ آبان  مظهر مقاومت، ایستادگی و عرصه استکبارستیزی است 10 آبان 1400
پورحضرت،فرماندار ماسال

۱۳ آبان مظهر مقاومت، ایستادگی و عرصه استکبارستیزی است

فرماندار ماسال استکبار ستیزی را یکی از آموزه های دینی دانست و ایام الله ۱۳ آبان را از مناسبتهای مهم ملی کشور برشمرد.