محسن سماکچی،رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت،اصناف رشت ، صحن علنی شورا ی رشت، Archives - صفیر گیلان
قدردانی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از شهردار رشت 14 آبان 1402
به نمایندگی از اصناف رشت در صحن علنی شورا صورت گرفت :

قدردانی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از شهردار رشت

 رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت به نمایندگی از اصناف نسبت به برنامه های اجرایی شهردار قدردانی کرد.