محمدتقی مهدیزاده،شرکت توزیع برق گیلان، توزیع برق Archives - صفیر گیلان
بازدید از پست فوق توزیع درحال ساخت لیسار 30 تیر 1401
با حضور مدیرعامل توزیع برق گیلان صورت پذیرفت:

بازدید از پست فوق توزیع درحال ساخت لیسار

مدیرعامل توزیع برق گیلان در پایان تاکید کرد: تامین منابع مالی جز لاینفک و بدیهیات برای انجام پروژه های مهم می باشد و امیدواریم در اجرای این پروژه نیز مسئولان استان و شهرستان همراه و پشتیبان صنعت برق باشند.