مخابرات منطقه گیلان-علیرضا پارسائی- Archives - صفیر گیلان
جلسه تجاری و پایش فنی در مخابرات منطقه گیلان برگزار شد 26 فروردین 1400
با حضور مدیریت مخابرات منطقه گیلان

جلسه تجاری و پایش فنی در مخابرات منطقه گیلان برگزار شد

جلسه تجاری و پایش فنی در مخابرات منطقه گیلان برگزارشد .