مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان، بیمارستان،درمانگاه تامین اجتماعی،دکتر سید کاظم دلخوش، Archives - صفیر گیلان
پیگیری ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان صومعه سرا سرعت گرفت 30 شهریور 1401
نشست مدیردرمان تامین اجتماعی استان و نماینده مردم شهرستان صومعه سرا به اتفاق مقامات محلی

پیگیری ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان صومعه سرا سرعت گرفت

در این دیدار دکتر دلخوش با تاکید به راه اندازی سریع  درمانگاه تامین اجتماعی خواستار همراهی همه مقامات محلی به ویژه فرمانداری شهرستان برای به ثمر نشستن این پروژه مهم درمانی شد.